Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 515, den 24 januari 2005

Tips för att lära ut och handleda

Låt eleven först utvärdera sig själv

Utvärderingar och bedömningar av olika slag är alltid känsligt. Det är mer eller mindre obekvämt för både handledare och handledd att ge negativ återkoppling. Likafullt är det ofta nödvändigt för att man ska kunna lära sig, utvecklas och bli skickligare inom sitt område.

Ett elegant sätt att hantera denna utmaning är att låta eleven (kursdeltagaren) först utvärdera sig själv. På så sätt kan eleven själv påtala de fel som hon/han inser sig ha gjort. Detta uppmuntrar också eleven till mer ansvar för inlärningen och att reflektera mer över sin prestation. Sannolikheten för verkliga förbättringar ökar och relationen mellan handledare och handledd blir mer jämställd.

Om eleven inte själv ser viktiga fel så är det givetvis upp till handledaren att hantera denna återkoppling på ett konstruktivt sätt. Men mycket av återkopplingen kan eleven själv hantera och handledaren får den mer tacksamma rollen att lära eleven göra ett bättre arbete.

Här är två olika modeller som du kan använda för att låta eleven utvärdera sig själv först:

  • Fråga eleven hur hon/han upplevde övningen eller kände sig under tiden. Detta för att göra eleven medveten om vad som hände. Fråga sedan efter hans/hennes frågor. Eleven har en chans att fråga om sina upplevda fel och läraren den trevliga uppgiften att besvara frågorna. Därefter berättar läraren vad som fungerade bra och ev. övriga saker som behöver bli bättre.

  • En annan variant är helt enkelt att fråga eleven hur hon/han tyckte att övningen gick, vad det var som gick bra och vad som kunde göras bättre. Läraren har då dessutom en chans att ge eleven beröm för en insiktsfull egen utvärdering innan denne kompletterar utvärderingen.

Givetvis förutsätter detta ett samtal mellan handledare och handledd vilket kan ta extra tid. Å andra sidan sparar en god utvärdering tid. Den förbättrade relationen mellan lärare och elev, som blir resultatet, sparar också tid i längden.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN