Strategier logo

Nr 515, den 24 januari 2005

Tips för att lära ut och handleda

Låt eleven först utvärdera sig själv

Utvärderingar och bedömningar av olika slag är alltid känsligt. Det är mer eller mindre obekvämt för både handledare och handledd att ge negativ återkoppling. Likafullt är det ofta nödvändigt för att man ska kunna lära sig, utvecklas och bli skickligare inom sitt område.

Ett elegant sätt att hantera denna utmaning är att låta eleven (kursdeltagaren) först utvärdera sig själv. På så sätt kan eleven själv påtala de fel som hon/han inser sig ha gjort. Detta uppmuntrar också eleven till mer ansvar för inlärningen och att reflektera mer över sin prestation. Sannolikheten för verkliga förbättringar ökar och relationen mellan handledare och handledd blir mer jämställd.

Om eleven inte själv ser viktiga fel så är det givetvis upp till handledaren att hantera denna återkoppling på ett konstruktivt sätt. Men mycket av återkopplingen kan eleven själv hantera och handledaren får den mer tacksamma rollen att lära eleven göra ett bättre arbete.

Här är två olika modeller som du kan använda för att låta eleven utvärdera sig själv först:

Givetvis förutsätter detta ett samtal mellan handledare och handledd vilket kan ta extra tid. Å andra sidan sparar en god utvärdering tid. Den förbättrade relationen mellan lärare och elev, som blir resultatet, sparar också tid i längden.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se