Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

jonassniVem är det som skriver Strategier?

Strategier ges ut av Jonas Himmelstrand som i över 35 år varit verksam som utbildare, författare, mentor och nytänkare inom området mänsklig potential.

Intresset för mänsklig potential började redan i tonåren när Jonas var aktiv som vänster-SSU:are och läste Karl Marx’ mastodontverk Kapitalet som studiecirkel. Men det som berörde mest i Kapitalet var inte Marx’ ekonomiska teorier utan kapitlen om arbetarklassens fasansfulla levnadsvillkor i England på 1800-talet. Det var dock i den yngre Marx’ skrifter som Jonas hittade idén om mänsklig potential. Även om inte uttrycket användes fanns mellan raderna visionen av ett samhälle där alla människor kunde växa och utveckla sina fulla förutsättningar – sin fulla mänskliga potential.

Jonas läste matematik, fysik, kemi och socialantropologi på Uppsala universitet och sedan kemiteknik på Tekniska Högskolan i Stockholm, men insåg efter ett praktikjobb på Livsmedelsverket i Uppsala att intresset för människor var större än intresset för molekyler. Han berättar: ”Efter att ha testat korv i ett halvår, ett i och för sig både intressant och ett roligt hantverk, så kände jag att jag hade diskat mina sista provrör. Livet måste ha större utmaningar att bjuda på, kände jag.”

Att ta sabbatsår från universitetsstudierna var inte ovanligt på 1970-talet. Jonas bestämde sig för ett sabbatsår för att utveckla de personliga intressena att spela tenorsaxofon och fotografera, dock utan att ha en aning om hur detta skulle förverkligas. Som försörjning arbetade han på Akademiska sjukhuset i Uppsala och kom så småningom som mentalskötarvikarie till ett behandlingshem för barn och unga i 9-12 åldern. Föreståndaren försökte snabbt övertala Jonas att ta ett längre vikariat vilket han efter viss tvekan accepterade. Resultatet blev att han stannade på jobbet i tre år. Efter en tid blev han kontaktman tillsammans med en annan person i personalen får en pojke i lågstadieåldern.

Jonas berättar: ”Jag kände att det var för stökigt för barnet i specialklassen som låg i samma byggnad. Så jag tog ut honom ur skolan någon timme eller två om dagen och satt med honom i hans rum. Jag tyckte att han behövde lugnet. Men jag blev kritiserad av övrig personal som menade att pojken måste öva på att sitta i grupp. Jag hade bara min instinkt och försvarade mig med att de långa dagarna i specialklassen inte verkade ge något resultat. Man lät mig dock hållas och efter några månader var det uppenbart att mina instinkter var framgångsrika och de erkändes av alla. Den stärkta relationen med mig genom våra timmar tillsammans hjälpte barnet att växa och mogna. Jag hade hjälpt ett barn växa i riktning mot dess fulla potential.”

Under denna tid kom Jonas i kontakt med den brittiske utbildaren Mike Pegg som då var verksam i Sverige. Mike blev Jonas mentor för utbildningsuppdrag i arbetslivet med fokus på mänsklig potential, även om andra begrepp användes vid denna tid. Detta blev startpunkten för en nära trettio år lång karriär för Jonas som utbildare och konsult i arbetslivet inom ledarskap, pedagogik och personlig utveckling – att utveckla mänsklig potential.

Genom ett av sina egna barn fick Jonas erfarenhet av att hjälpa barn med autism. Det förde honom åter till att fokusera på barns utveckling. Konflikten mellan den egna övertygelsen och de gängse svenska modellerna för barns utveckling blev till slut för stor. För att lösa den inre konflikten påbörjade Jonas runt 2002 arbetet med en bok för att klargöra vad som var rätt, de egna instinkterna eller de gängse svenska modellerna. Boken publicerades på eget förlag 2007 med titeln Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige och övertygade Jonas att hans egna instinkter hade starkt stöd i forskningen på barns och ungas utveckling och att de svenska barn- och familjepolitiska modellerna hade förbluffande svagt stöd i litteraturen.

Under arbetet med sin egen bok hittade Jonas dr Neufeld & dr Matés bok Hold on to your kids – Why parents need to matter more than kids. Boken är idag internationellt omtalad och översatt till minst 15 språk. Här fanns en solid teoretisk förklaring till många av Jonas instinkter och tidigare erfarenheter, denna gång med uttalat syfte att hjälpa barn och unga växa och mogna till sin fulla potential. Jonas fick boken översatt till svenska med titeln Våga ta plats i ditt barns liv och bjöd dr Neufeld till Sverige. Han kom sommaren 2009 och ville snabbt värva Jonas som sin svenska representant. Sedan dess har Jonas erbjudit alla dr Neufelds utbildningar i Sverige på svenska genom att förestå Svenska Neufeld-institutet.

Våren 2008 kom Jonas i konflikt med sin hemkommun om sina barns skolgång där Jonas och hans hustru funnit skäl att hemundervisa sina barn utifrån deras barnens olika personliga förutsättningar. Tre år av rättegångar och hotelser från kommunen följde och slutligen en orosanmälan till de sociala myndigheterna. De sociala myndigheterna avskrev ärendet denna gång efter ett möte med Jonas men rekommenderade ändå familjen att lämna landet om hemundervisningen skulle fortsätta, för att inte riskera ett framtida ingripande från myndigheternas sida. Det blev en snabb flykt till Finland tidigt 2012. Finland tillåter hemundervisning, liksom majoriteten av världens demokratier, hemundervisning.

Trots att Jonas familj hemundervisade fullt lagligt som bosatta i Finland fick de ett år efter flykten ett vitesutdömande på svårfattbara 100 000 kr för ett års hemundervisning av ett barn, trots att beslutet överklagades genom hela rättsväsendet och ända till Europadomstolen. En insamling från upprörda personer i Sverige om utomlands kunde lyckligtvis säkra hela beloppet – annars hade kanske dessa rader inte skrivits.

Som boende på finska Åland har Jonas verksamhet med Svenska Neufeld-institutet i Sverige ökat rejält. Tusentals personer, framförallt inom förskola, skola och hem, har nu kommit i kontakt med dr Neufeld eller Jonas på studiedagar, föredrag eller distanskurser. Det finns en stor förståelse hos svensk skolpersonal av dr Neufelds material som en modern uttolkare av det anknytningsbaserade utvecklingspsykologiska paradigmet.

De senare årens händelser har drivit på Strategiers utveckling mot begreppet mänsklig potential och ett bredare fokus, inte bara runt arbete och skola, utan även om hem och samhälle.

Jonas har skrivit i Strategier sedan augusti 1992. Det har hunnit bli över 1000 artiklar och recensioner i olika variationer på temat mänsklig potential. Idag är temat mer aktuellt än någonsin med de utmaningar som västvärlden i allmänhet, och inte minst Sverige, står inför.


Läs mer om boken "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige"

Jonas Himmelstrands utmärkelse från The Neufeld Institute


Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla
mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.


AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN