Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 837, den 23 september 2019

Hur skulle en ny berättelse för Sverige se ut?

Berättelsen om folkhemmet byggde det moderna svenska samhället genom reformer på 1930-talet och 1950-talet. Idag talas ofta om behovet av en ny svensk berättelse, som ännu ingen formulerat.

Folkhemmets vision var samhället som ett hem för hela folket, präglat av samförstånd och jämlikhet, politiskt organiserat för att ta hand om medborgarna. Med snart 100 år på nacken, år som inneburit en kolossal utveckling och helt nya utmaningar, så är det uppenbart att vi kunde behöva en ny berättelse för Sverige, en berättelse som enar och ger hopp idag.

När folkhemmet lanserades var samförstånd och social trygghet centrala begrepp. Men psykologer som Maslow, Fromm och andra talade om detta som ett förstadium till individuation, dvs att bli en egen självständig person med full social förmåga och mänsklig potential. Detta synsätt fanns tidigare även i svensk arbetarrörelse. Dagens utmaningar i psykisk ohälsa, svaga skolresultat, bristande integration och våld visar dock att folkhemmet inte längre levererar. Dessutom har vi klimatkris och många arters utdöende.

Webbtidningen Dagens Arena hade nyligen en artikel på temat, Behovet av en ny stor berättelse. Artikeln avslutas med att vi behöver "en omprövning av individens levnadssätt och livsstil och samt ett sökande efter nya livsmeningar".

Utifrån Kuhns paradigmteori kan man anta att det redan idag finns en marginaliserad grupp med ett nytt levnadssätt, ny livsmening och mer i samklang med tiden. Varför marginaliserad? Jo, därför att det nya levnadssättet kanske står i konflikt med idag högt hållna ideologiska synsätt. När vi kan se bortom dessa synsätt skapas fler förutsättningar för en ny berättelse.

Ett sådant nytt levnadssätt med en ny livsmening är hemmaföräldern, familjen som valt att leva på en inkomst för att kunna ta omsorg om barnen i hemmet. En starkt växande grupp är de som fortsätter under skolåren genom att hemundervisa barnen istället för skola. Eftersom hemundervisning är olagligt i Sverige, i strid mot en rad människorättskonventioner, så flyttar dessa svenska familjer utomlands, många till finska Åland. Att hemundervisning typiskt är ett fullgott alternativ till skola är väl belagt och förklarat i forskningen.

Dessa familjer upptäcker att den nära relationen med barnen och deras utveckling är långt mer lärorikt och meningsfullt än ett typiskt jobb på dagens arbetsmarknad. Eftersom familjens inkomster är halverade handlar dessa familjer begagnade kläder, möbler och annat på Emmaus och Myrorna. Med hemmet som bas används mindre resurser. De har sällan råd med semesterresor till Thailand, men saknar inte heller resorna eftersom relationerna i familjen och med omgivningen givit en helt ny livstillfredsställelse.

Men detta krockar ju med arbetslinje, förskolepolitik och skolplikt? Ja, det finns att säga och vi återkommer till ämnet.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/837.html


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN