Strategier logo

Nr 771, den 26 september 2016

Mänsklig potential – familjepolitik i Tjeckien

Jag inbjöds till seminariet, Lika möjligheter, arrangerat i tjeckiska parlamentet nu i september för dess arbetsmarknadsministerium. Men titeln rörde egentligen familjepolitik. Jag ombads föreläsa om utfallen av den svenska familjepolitiken.

Hela det dagslånga seminariet i Prag genomfördes på tjeckiska, men jag fick förmånen att ha en översättare till hands och kunde därmed ta del av vad andra sa, och blev på samma sätt själv översatt.

Bakgrunden är att Tjeckien har idag en treårig föräldraförsäkring men för en diskussion om en förskola av svensk modell.

De inledande talen på seminariet gav starka deja vu-upplevelser till vad jag läst om den svenska familjepolitiska debatten på 1960- och 70-talet där socialdemokraten Nancy Eriksson starkt propagerade för ett vårdnadsbidrag för de familjer som inte ville använda nymodigheten daghem. Här i Prag hördes samma anda: "Lika möjligheter får aldrig betyda att alla ska göra lika. Barn växer bäst upp i familjer. Föräldrar behövs för att de unga ska växa till sin fulla potential. Föräldraskap är ett arbete att värdesätta."

I Sverige vann dock daghemmen utan vårdnadsbidrag. Motiveringen fanns att läsa i den Socialdemokratiska kvinnoförbundets pamflett Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik. Men i Prag hördes på detta seminarium, som samlat 70 personer, knappt några liknande röster.

Efter inledningstalen föreläste den tjeckiska professorn i utvecklingspsykologi, Lenka Sulová. Hon berättade om barnets utveckling och vikten av föräldraskap, och i synnerhet modersomsorg, under de första 3-4 åren. Därefter var det min tur att berätta om utfallen av den svenska familjepolitiken med förskola som vi idag har flera decenniers erfarenhet av.

Erfarenheterna är ju inte så goda som man hoppades på under 1960-70-talets svenska debatt. Våra unga har sämre psykisk hälsa och sämre skolresultat, oordningen i klassrummen har ökat, föräldraskapet har blivit svagare, sjukskrivningar bland kvinnor har ökat, kvaliteten på förskolan har minskat, och inte ens jämställdheten har tagit de steg framåt man hoppats på.

Den avgörande frågan är förstås om det finns ett kausalt samband mellan dessa utfall och att allt fler barn börjat förskola vid ett års ålder. Här brukar jag sammanfatta en rad indikatorer, men insåg att i Tjeckien finns utvecklingspsykologer som kunde förklara det minst lika bra. Publiken log och ingen ifrågasatte kausalitet. Jag nämnde Finland med sitt hemvårdsstöd som valmöjlighet sedan 1984 och ett skolresultat i europeisk toppklass, även om självklart fler faktorer samverkar.

Sedan talade professor Sulová om modersrollen och fadersrollen och forskning som visar att tvååringar inte knyter an till förskolepersonal lika väl som till föräldrar. "Ingen mor som vill ta omsorg om sitt barn ska någonsin hindras till detta av ekonomiska skäl", var hennes slutkläm.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/771.html


© 2016 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se