Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 632, den 10 maj 2010

Nya trender på utbildningsfronten

Strategier föddes för 25 år sedan utifrån flera nya rön om inlärning; framförallt om olika inlärningsstilar och om vikten av en engagerande undervisning. Vilka nya framgångsrika pedagogiska rön kan man hitta idag?

Det största nytänkandet inom det pedagogiska området under det senaste decenniet är hemundervisning, alltså där föräldrar själva undervisar sina barn. Förvisso en nygammal utbildningsform, men som fått en delvis ny metodik genom Internet.

Hemundervisning är vanligast i USA där 1,5 miljoner barn hemundervisas, enligt officiella källor, eller cirka 3% av alla amerikanska skolbarn. Forskningen visar på förbluffande goda resultat som trotsar all skolpedagogisk erfarenhet – föräldrarna har sällan lärarutbildning och lärsituationen har en helt annan social karaktär än i skolan. Men de goda resultaten går att förstå utifrån känd beteendevetenskap. De faktorer som ger framgång i hemundervisning skiljer sig också radikalt från de faktorer som ger framgång i skolan.

Även om hemundervisning inom överskådlig tid lär förbli en marginell företeelse, finns det förstås lärdomar att dra också för skola och vuxenutbildning. Vi ska i Strategier belysa några av dessa.

Vanliga myter om hemundervisning är att den oftast är religiöst motiverad; att barnen isoleras; att barnen lär sig dåligt och aldrig blir självständiga. Forskningen visar att dessa myter är djupt felaktiga.

Den moderna hemundervisningen grundades av den amerikanske vänsterliberale pedagogen John Holt på 1970-talet, utifrån ett alternativpedagogisk synsätt. Huvuddelen av den moderna hemundervisningen motiveras av pedagogiska skäl – föräldrar önskar den friare pedagogik som har svårt att fungera i skolmiljö.

Åtskilliga hemundervisare börjar med att imitera skolans pedagogik. Så småningom upptäcker de dock att det finns möjligheter för en långt friare pedagogik, s.k. unschooling, som idag är den vanligaste pedagogiken bland pedagogiskt motiverade hemundervisare. Unschooling är den fria pedagogiken förverkligad och fungerar utmärkt vid hemundervisning.

Hemundervisningens imponerande goda resultat förefaller bero på:

  • Den nära relationen, vuxen-elev.
  • Den individualiserade undervisningen.
  • Den fria pedagogikens möjligheter.
  • Mer undervisningstid i flow.

En av de mest centrala, och universellt tillämpbara, lärdomarna av hemundervisning är hur relationen lärare-elev förefaller viktigare än den valda pedagogiska metodiken. En emotionellt trygg anknytning med en mogen vuxen frigör nyfikenhet, energi och engagemang för lärande – detta känner vi till från utvecklingspsykologin. Detta engagemang i kombination med den rikedom av undervisningsmaterial som idag finns på Internet skapar helt nya möjligheter för lärande.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/632.html


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN